research-article 
Dimitrios Chatzianagnostou and Stephan Staudacher
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039704
research-article 
Bryan P. Maldonado and Anna G. Stefanopoulou
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039728
research-article 
Cosmin E. Dumitrescu, Vishnu Padmanaban and Jinlong Liu
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039616
research-article 
Zhang Zilai, Shusheng Zang, Ge Bing and Sun Peifeng
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039463
research-article 
Joseph K. Ausserer, Marc D. Polanka, Paul J. Litke and Jacob A. Baranski
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039466
Technical Brief 
Binyang Wu, Zhiqiang Han, Xiaoyang Yu, Shuikai Zhang and Xiaokun Nie
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039461
research-article 
Chirag Trivedi
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039423
research-article 
Jordan Easter and Stanislav V. Bohac
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039424
research-article 
Dustin J. Frohnapfel, K. Todd Lowe and Walter F. O'Brien
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039425
research-article 
Alessandro Ferrari and Federica Paolicelli
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039348
research-article 
Briones Alejandro, Stouffer Scott D., Vogiatzis Konstantino, Rein Keith and Rankin Brent
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039178
research-article 
Tamara Guimaraes Bucalo, K. Todd Lowe and Walter F. O'Brien
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039179
research-article 
Erwan Rolland, Francesca De Domenico and Simone Hochgreb
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039050
research-article 
Viktor Józsa and Attila Kun-Balog
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039056
research-article 
Alireza Naseri, Shervin Sammak, Masoud Boroomand, Alireza Alihosseini and Abolghasem M. Tousi
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039057
research-article 
Tao Wang, Yong-sheng Tian, Zhao Yin, Da-yue Zhang, Ming-ze Ma, Qing Gao and Chunqing Tan
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038992